แพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่าย
สิ้นสุด
31 ธันวาคม 2566
ในแพ็กเกจคลอด ประกอบด้วย: –  ค่าแพทย์ ได้แก่ สูตินรีแพทย์ กุมารแพทย์ และวิสัญญีแพทย์ (กรณีผ่าตัดคลอด / บล็อคหลัง) –  ค่าห้องคลอด ห้องผ่าตัดคลอด และห้องพักฟื้น –  ค่าเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่ายาที่จำเป็นสำหรับการคลอดขณะอยู่โรงพยาบาล (รวมค่ายากลับบ้าน) –  ค่าห้องพักมาตรฐาน (Standard) สำหรับคุณแม่ 48 ชม.สำหรับคลอดปกติ และ 72 ชม.สำหรับผ่าตัดคลอด รวมค่าอาหารหลังคลอด –  ค่าห้องพักสำหรับทารกแรกเกิด ค่าบริการทางการพยาบาลและทีมผู้ดูแล 48 ชม.สำหรับคลอดปกติ และ 72 ชม.สำหรับผ่าตัดคลอด –  ค่ายาระงับปวดในการผ่าตัด ทั้งดมยาสลบและฉีดยาชาเฉพาะที่ไขสันหลัง / บล็อคหลัง (กรณีผ่าตัดคลอด) –  ค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการที่จำเป็น ส่วนของทารก ได้แก่ ABO, Rh, Screening PKU และ TSH, MB, HCT, Screening Jaundice –  รวมค่ายาและวัคซีน (ตามที่กำหนด) เช่น BCG,  Hepatitis B เข็มที่ 1, Vitamin K และ ยาป้ายตาเพื่อป้องกันตาอักเสบ –  รวมค่าตรวจการทำงานหัวใจทารกในครรภ์ และค่าตรวจคัดกรองการได้ยินของทารกแรกเกิด (ABR) –  ชุดของขวัญสำหรับทารก เช่น ชุดเด็กอ่อนและผ้าห่อตัว พร้อมสมุดสุขภาพทารก –  ค่าตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเกล็ดเลือด และการจองโลหิต แต่ไม่รวมการให้โลหิต และส่วนประกอบของเลือดที่ให้ก่อนการผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด (สำหรับมารดา) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมายแพทย์ กรุณาติดต่อ : โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี โทร. 032-897-888