โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
ข้อมูลโรงพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี เป็นโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ตั้งอยู่เลขที่ 150 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลต้นมะม่วง อำเภอบางเมือง จังหวัดเพชรบุรี เริ่มดำเนินกิจการในปี พ.ศ. 2558 เป็นโรงพยาบาลทั่วไปในระดับตติยภูมิ ขนาด 100 เตียง ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษาอย่างมีมาตรฐาน เพื่อประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีศักยภาพเท่าโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพทุกโรงพยาบาล และเรายังยึดมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลของคนเพชรบุรี ด้วยราคาสำหรับคนเพชรบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี มีทีมแพทย์เฉพาะทางในสาขาหลักและสาขาต่อยอดที่มีความสามารถในการรักษาโรคต่างๆ ที่ซับซ้อน ซึ่งปัจจุบันเรามีทีมแพทย์เฉพาะทางรวมทั้งหมด 121 ท่าน และมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมให้บริการ โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ทำให้โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรีผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) The Healthcare Accreditation Institute (HA) นโยบายคุณภาพและความปลอดภัย โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี ให้บริการดูแลสุขภาพ ตรวจวินิจฉัยโรคตามมาตรฐานทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้รับบริการ ผู้เกี่ยวข้องและบุคลากรขององค์กร โดยให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อความไว้วางใจ และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ