การชำระเงิน

สำหรับผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลมีช่องทางการชำระเงินที่เคาน์เตอร์การเงินสำหรับผู้ป่วยนอก กรณีผู้รับบริการที่มีประกันสุขภาพ สามารถแจ้งรายละเอียดของท่านให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบและชำระเงินอย่างสะดวกสบาย เมื่อท่านได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่แพทย์สั่งจ่ายยา ท่านจะสามารถติดต่อขอรับยาได้ที่ช่องรับยาต่อไป สำหรับผู้ป่วยใน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของโรงพยาบาล จะสรุปและแจ้งยอดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับท่านถึงห้องพัก และดำเนินการชำระเงินค่ารักษาพยาบาล จากนั้นจะนำยากลับไปให้ที่ห้องพัก