ทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำปี
     คุณอาจคิดไม่ถึงว่าปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคอยู่ใกล้ตัวคุณนิดเดียว แม้ว่าปัจจัยหลักที่ทำให้ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ที่โภชนาการที่ดี การดำเนินชีวิตที่เหมาะสม การหลีกเลี่ยงอบายมุข และการออกกำลังกายสม่ำเสมอ แต่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทำเรื่องเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และต่อเนื่องตลอดอายุขัย ดังนั้นการตรวจสุขภาพเพื่อดูสภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย ค้นหาความผิดปกติก่อนที่จะลุกลามเรื้อรังจนแสดงอาการและส่งสัญญาณเตือนให้ดูแลรักษาอย่างทันท่วงที ช่วยลดการสูญเสียที่ไม่คาดคิดได้      โดยปกติหากไม่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย ทุกคนควรได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งโดยรายละเอียดของการตรวจจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงอายุและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ โดยพิจารณาจากประวัติของการใช้ชีวิตประจำวันประวัติการเจ็บป่วยที่ผ่านมา ประวัติบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะโรคที่มีความชัดเจนในเรื่องของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่อาจจะเป็นปัจจัยการเกิดโรคต่างๆ ได้ เช่น ความเครียด การสูบบุหรี่ เป็นต้น      การตรวจร่างกายเริ่มต้นจากการศึกษาวิเคราะห์และแยกแยะปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคของแต่ละคนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการดำเนินชีวิต เช่น พฤติกรรมการบริโภค ความเครียดจากการทำงาน การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ นอนไม่หลับ ฯลฯ ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคคล้ายกันในครอบครัว จากนั้นทางศูนย์จะนำข้อมูลทั้งหมด มาคัดสรรโปรแกรมการตรวจร่างกายเฉพาะของแต่ละบุคคลขึ้นมาเพื่อความเหมาะสมอันเนื่องมาจากต้นเหตุของความเสี่ยงด้านต่างๆ      การตรวจร่างกายเบื้องต้นจะทำการตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร และตรวจร่างกาย โดยแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรม ตรวจหาดัชนีมวลกาย ตรวจความผิดปกติของเม็ดเลือด วัดระดับน้ำตาลและไขมันคอเลสเตอรอล เพื่อดูความเสี่ยงสาเหตุของโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ และอัมพาตในอนาคต ตรวจการทำงานของตับไต ตรวจวัดมวลกระดูก และตรวจกรดยูริกจากเลือด เพื่อตรวจหาโรคไขข้ออักเสบ ตรวจเอกซเรย์ปอด เป็นต้น      ทั้งนี้ยังสามารถตรวจร่างกายในเฉพาะส่วนหรือเฉพาะโรคได้ อาทิ ตรวจหาความเสี่ยงของมะเร็งในเพศชายและเพศหญิง ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจากการเจาะเลือด ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในตับและลำไส้ สำหรับคุณผู้หญิงจะต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีการตรวจภายใน Thinprep และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยใช้เครื่องเอกซเรย์มะเร็งเต้านม Digital Mammogram นอกจากนี้ในผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงควรตรวจภาวะความเสี่ยงของโรคหัวใจ เพื่อดูสมรรถภาพของสุขภาพหัวใจให้ห่างไกลจากโรคหัวใจ ซึ่งเป็นโรคในอันดับต้นๆ ที่คนไทยเป็นกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี  โทร. 032-897-888